Apstiprināta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Saskaņā ar 2012. gada 2012.gada 29. novembra Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.22, 1.§), pašvaldība ir apstiprinājusi sabiedrības

un Latgales plānošanas reģiona akceptēto Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2037. gadam.

 Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. Dokumentu ir izstrādājusi Krāslavas novada dome sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook