Būvdarbi turpinās

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Krāslavā, ko veica SIA „BĀRA” faktiski pabeigta. Tiek gatavota projekta izpilddokumentācija.

Pilnā sparā turpinās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība. Notiek EL un ELT daļu projektēšana.

NAI administratīvai ēkai sākta sienu izbūve, priekšattīrīšanas ēkai notiek monolīto pamatu izbūves darbi, sākta monolītās pieņemšanas kameras izbūve. Ierīkota pamatne rezervuāriem un sākta rezervuāru sienu atbalsta gredzena ierīkošana.

Ūdens atdzelžošanas stacijā pabeigti attīrītā ūdens rezervuāru betonēšanas darbi un sākti rezervuāra siltināšanas un hidroizolācijas darbi, izgatavoti artēzisko urbumu paviljoni. Sākti artēzisko urbumu pieslēgumu pārbūves darbi.

3. pacēluma sūkņu stacijā demontēts esošais rezervuārs un esošie cauruļvadi, ierīkots jauns monolīta betona atbalsta gredzens. Pabeigti jaunā rezervuāra metināšanas darbi, veikta jaunā rezervuāra apstrāde un krāsošana, uzstādītas ārējās kāpnes. Notiek ŪT tehnoloģisko cauruļvadu sagatavju metināšanas darbi.

Valentīna Kursīte
SIA “Krāslavas ūdens” projekta koordinatore
Tālr. 65622742, e-pasts: kraslavasudens@apollo.lv

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AUSTRUMLATVIJAS BASEINU PAŠVALDĪBĀS, II KĀRTA ( KRĀSLAVAS PILSĒTA)”

LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „Krāslavas ūdens”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


Dalīties Twitter     Dalīties Facebook