Ceļu remonts Skaistas un Kaplavas pagastos

Pašlaik norit pašvaldības ceļu pārbūves darbi Kaplavas un Skaistas pagastos, kuros tiek investēti līdzekļi no diviem Krāslavas novada domes īstenotiem projektiem.

Projekta “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana Krāslavas novada Kaplavas un Skaistas pagastos” ietvaros tiek pārbūvēts Kaplavas pagasta grants ceļa “Grantiņi 2 – Matulišķi” posms 922 m garumā un Skaistas pagasta ceļa “Čenčupi – Ezeriņi – Vēveri” posms 505 m garumā. Ņemot vērā to, ka 2020. gada sākumā publisko iepirkumu rezultātā iepirkto ceļu pārbūves darbu cenas bija zemākas par sākotnēji būvprojekta tāmēs aprēķināto provizorisko līgumcenu, Skaistas pagasta ceļam “Čenčupi – Ezeriņi – Vēveri” līdz šī gada nogalei tiks pārbūvēts vēl papildus posms 350 m garumā.

Projekta “Pamatpakalpojumi ciematu atjaunošana Krāslavas novadā” ietvaros tiek pārbūvēts Kaplavas pagasta vēl viens ceļa “Grantiņi 2 – Matulišķi” posms 968 m garumā, lai investētu līdzekļus un piesaistītu lauksaimniecības nozares pārstāvjus attīstīt uzņēmējdarbību arī šim ceļam piegulošajās lauku teritorijās.

Projektu ietvaros ELFLA finansējums veido 90% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, Krāslavas novada dome sedz 10% līdzfinansējumu, kā arī papildus finansē pārbūves darbu tehnisko projektu izstrādi un autoruzraudzību.

Plānošanas periodā no 2014. gada līdz 2020. gadam Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kas paredzēts pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei, izņemot valsts ceļus, Krāslavas novada dome pārbūvēja pašvaldības grants ceļus katrā novada pagastā, kopumā 24,25 km garumā.

 

Aina Dzalbe

Projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook