Domes sēde

2021.gada 23.decembrī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Darba kārtība:

 1. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu precizēšanu un apstiprināšanu
 2. Par balvu piešķiršanu Krāslavas novada sportistiem
 3. Par Krāslavas novada pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu
 4. Par Krāslavas novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
 5. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 6. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
 7. Zemes jautājumi
 8. Dzīvokļu jautājumi
 9. Par bīstamu un vidi degradējošu ēku statusa piešķiršanu ēkām  Bērzu ielā 2, Kombuļos
 10.  Par pašvaldības pārstāvjiem Biedrībā „Krāslavas rajona partnerība“
 11.  Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
 12.  Par zemes nomas līgumu slēgšanu
 13.  Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 14.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 15.  Par ikmēneša pabalstu izmaksas saistību nodošanu Krāslavas novada pašvaldībai
 16.  Par atteikumu iznomāt zemi Indras pagastā
 17.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 18.  Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu sarakstā
 19.  Par zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 20.  Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
 21.  Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
 22.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 23.  Par zemes nomas parādu dzēšana
 24.  Par nekustamo īpašumu nosacīto cenu
 25.  Par finansēšanu un finansiālā atbalsta piešķiršanu 2022.gadam
 26.  Par komunālo pakalpojumu apmaksu biedrībai  “Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa”
 27.  Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
 28.  Par telpu Lāčplēša ielā 10C, Dagdā, Krāslavas novadā nomas tiesībām
 29.  Par pakalpojumu maksu Dagdas pilsētas un pagastu apvienības pakļautībā esošās izglītības iestādēs
 30.  Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu projektā
 31.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu
 32.  Par 29.11.2021. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-132/10403
 33.  Par deputāta priekšlikumu
 34.  Par Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektoru
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook