Domes sēde

2022.gada 27.janvārī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Darba kārtība:

 1. Zemes jautājumi
 2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 3. Jautājumi par novada infrastruktūru
 4. Par Šķaunes sākumskolas likvidāciju
 5. Par Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu reorganizāciju, apvienošanu un izveidošanu
 6. Par lēmumu precizēšanu
 7. Par adresācijas un nosaukumu jautājumiem
 8. Par I. Čerņavska iesniegumu
 9. Par sūdzības izskatīšanu
 10. Par grozījumiem “Krāslavas novada pašvaldības deputātu un darbinieku atlīdzības nolikumā”
 11. Dzīvokļu jautājumi
 12. Par mērķdotācijas sadali Krāslavas novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai
 13. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu sarakstā
 14. Par nekustamo īpašumu nosacīto cenu
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 16. Par finansējuma piešķiršanu
 17. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
 18. Par sociālās mājas statusa atcelšanu
 19. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
 20. Par pakalpojumu maksu
 21. Par iesnieguma izskatīšanu
 22. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 23. Par mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojumu
 24. Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Krāslavas novada attīstības programmas apstiprināšanu
 25. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā
 26. Par izmaiņām Krāslavas novada pašvaldības komisiju sastāvā
 27. Par Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektoru
 28. Par Krāslavas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook