Domes sēde

2022.gada 17.februārī, plkst. 11:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības ārkārtas domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Darba kārtība:

  1. Par sadarbības līgumu noslēgšanu ar ārvalstu partneriem
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2021/20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā”  precizēšanu
  3. Par Krāslavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu
  4. Par Šķaunes sākumskolas likvidāciju
  5. Par skolu likvidāciju
  6. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu reģistrā, mainot ceļu garumu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook