Domes sēde

2022.gada 24.februārī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Darba kārtība:

 1. Jautājumi atkārtotai izskatīšanai pēc ziņu precizēšanas
 2. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 3. Par izmaiņām Krāslavas novada pašvaldības komisiju sastāvā
 4. Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 5. Zemes jautājumi
 6. Par pilnvarojuma līguma apstiprināšanu
 7. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
 8. Jautājumi par novada infrastruktūru
 9. Par atteikumu iznomāt zemi Indras pagastā
 10. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 11. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
 12. Par finansējuma piešķiršanu Latgales kongresa organizēšanai
 13. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pauerliftinga sportistiem
 14. Par līguma projekta apstiprināšanu
 15. Par Krāslavas novada ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu pret energoefektīvāku LED apgaismojumu
 16. Par uzturēšanas izdevumiem BSRC “Mūsmājas”
 17. Par uzturēšanas izdevumiem Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
 18. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības darbinieku amatu un algu sarakstā
 19. Par finansējuma piešķiršanu automašīnas iegādei
 20. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu un apstiprināšanu
 21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 22. Par Krāslavas novada pašvaldības 2021.gada budžeta izpildi
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook