Domes sēde

2022.gada 24.martā, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā).

Darba kārtība:

 1. Par būves nojaukšanu
 2. Par Krāslavas novada pašvaldības ceļu specifikācijām
 3. Par atļaujas izsniegšanu
 4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 5. Par satiksmes infrastruktūru
 6. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dagdā dzīvokļu īpašnieku iesnieguma izskatīšanu
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 8. Par transportlīdzekļu masas ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem
 9. Zemes jautājumi
 10. Par finansējuma piešķiršanu
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
 12. Par nolikuma apstiprināšanu
 13. Par Krāslavas novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmuma Nr.272 grozīšanu
 14. Par Krāslavas novada pašvaldības komisijām
 15. Par uzturēšanas klasēm uz pašvaldību ceļiem
 16. Par adresācijas un nosaukumu jautājumiem
 17. Dzīvokļu jautājumi
 18. Par grozījumiem darbinieku amatu un amatalgu sarakstā Krāslavas novada pašvaldībā  un pašvaldības iestādē
 19. Par Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursu nolikumu apstiprināšanu
 20. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 21. Par pašvaldības kustamās mantas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
 22. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai  “Dagdas invalīdu brālība “NEMA””
 23. Par Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
 24. Par Noteikumu par kompensācijas mācību izdevumu segšanai piešķiršanas kārtību Krāslavas novada pašvaldībā apstiprināšanu
 25. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
 26. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
 27. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
 28. Par Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centra “DAGDA” maksas pakalpojumu apstiprināšanu
 29. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
 30. Par grozījumiem „Krāslavas novada pašvaldības deputātu un darbinieku atlīdzības nolikumā”
 31. Par izpilddirektora vietnieka finanšu jautājumos iecelšanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook