Domes sēde

2022.gada 28.jūlijā, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Jaundomes muižā, Ezernieku pagasts, Krāslavas novads).

Darba kārtība:

 1. Zemes jautājumi
 2. Par zemes ierīcības projektiem
 3. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
 4. Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu
 5. Par saistošajiem noteikumiem
 6. Par grozījumiem domes lēmumā
 7. Par Krāslavas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.32, Lielā ielā 18, Krāslavā nodošanu lietošanā
 8. Par sociālo dzīvokļu statusiem
 9. Par Krāslavas novada Sporta skolas direktora noteikšanu
 10. Par nolikumu apstiprināšanu
 11. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 12. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli
 13. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 14. Par grozījumiem darbinieku amatu un amatalgu sarakstā
 15. Par rīkojuma apstiprināšanu
 16. Par Krāslavas novada pašvaldības kustamās mantas CITROEN BERLINGO noņemšanu no bilances
 17. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
 18. Par Krāslavas novada pašvaldības noteikumiem
 19. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 20. Par investīciju projektu “Krāslavas tranzītielas – Rīgas ielas posma pārbūve, I kārta – II etaps”
 21. Par Krāslavas novada pašvaldības aizņēmumiem
 22. Par iepirkuma līguma slēgšanu
 23. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 24. Dzīvokļu jautājumi
 25. Par mantojuma atklāšanās izsludināšanu
 26. Par nomas līguma ar SIA “Pils restorāns” laušanu
 27. Par Krāslavas novada pašvaldības domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
 28. Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook