Domes sēde

2022.gada 25.augustā, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā).

Darba kārtība:

 1. Zemes jautājumi
 2. Par zemes ierīcības projektiem
 3. Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” apkures tarifa noteikšanu
 4. Par amata  vienību  un  algas  likmes apstiprināšanu
 5. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 6. Par grozījumiem  darbinieku amatu un amatalgu sarakstā
 7. Par dāvinājuma pieņemšanu
 8. Par nekustamā īpašuma iegādi
 9. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma atsavināšanu
 10. Par nekustamā īpašuma nomas tiesībām
 11. Par Dagdas pilsētas apkures sistēmas optimizāciju tehniski ekonomiska pamatojuma apstiprināšanu
 12. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Mičurina ielā 1 – 7, Dagdā reģistrēšanu un novērtēšanu
 13. Par iesniegumu izskatīšanu
 14. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
 15. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaites
 16. Par Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” attīstības plāna 2022./2023. – 2024./2025. mācību gadiem apstiprināšanu
 17. Par satiksmes infrastruktūru
 18. Par Krāslavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoļu komisiju
 19. Par Ezernieku pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 20. Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 21. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu
 22. Krāslavas novada izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas maksas pakalpojumu cenrādis
 23. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2022/23 “Par Krāslavas novada simboliku” apstiprināšanu
 24. Par grozījumiem domes lēmumā
 25. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 26. Dzīvokļu jautājumi
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook