Domes sēde

2022.gada 29.septembrī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Krāslavas kultūras namā, Rīgas ielā 26).

Darba kārtība:

 1. Par līdzdalību kapitālsabiedrībās
 2. Par nekustamā īpašuma nomas tiesībām
 3. zemes jautājumi
 4. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
 5. Par Krāslavas novada pašvaldības komisijām
 6. Par zemes ierīcības projektiem
 7. Par grozījumiem amatu un amatalgu sarakstā
 8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 9. Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras “Labiekārtošana K” direktora atbrīvošanu no amata
 10. Par Krāslavas novada izglītības iestāžu attīstības plānu 2022./2023. – 2024./2025. mācību gadiem apstiprināšanu
 11. Par grozījumiem Krāslavas novada Izglītības pārvaldes nolikumā
 12. Par izstāšanos no biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme””
 13. Par izmaiņu veikšanu pašvaldības ceļu un ielu reģistrā
 14. Par Krāslavas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā
 15. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu
 16. Par telpu Alejas ielā 29, Dagdā, Krāslavas novadā nomas tiesībām
 17. Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 18. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Kaimiņi” – 1, Šķaunē reģistrēšanu un novērtēšanu
 19. Par finansējuma piešķiršanu
 20. Par grozījumiem amatu un amatalgu sarakstā
 21. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Daugavpils autobusu parks”
 22. Par zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 23. Par uzturēšanas izdevumiem pašvaldības izglītības iestādēs
 24. Par Krāslavas bērnu un jauniešu centra izglītības programmas sportā “Peldēšanas prasmju attīstīšana” nodarbību maksu
 25. Par Krāslavas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmēm
 26. Par izlīguma slēgšanu
 27. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
 29. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 6, Krāslavā atsavināšanu
 30. Par Krāslavas novada pašvaldības noteikumu “Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā” apstiprināšanu
 31. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
 32. Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
 33. Dzīvokļu jautājumi
 34. Par 2020.gada 14.jūlija nomas līguma Nr. 3.5/2020/52n izbeigšanu pirms termiņa
 35. Par nomas tiesību izsoli
 36. Par atteikumu zemes gabala iegādei Zvaigžņu ielā 20, Krāslavā
 37. Grozījumi “Krāslavas novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr. 2022/1 “Krāslavas novada pašvaldības budžets 2022.gadam””
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook