ES fondu investīciju projektu īstenošana intensīvi turpinās arī COVID-19 ārkārtas apstākļos

Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenotājiem 2020. gadā veikti maksājumi vairāk nekā 600 miljonu eiro apjomā, izpildot gada prognozi par 112 procentiem, Finanšu ministrija (FM) informē Ministru kabinetā (MK) iesniegtajā ziņojumā par ES fondu investīciju aktualitātēm.

Neskatoties uz Covid-19 radītajiem izaicinājumiem, pagājušajā gadā turpinājās aktīva ES fondu projektu īstenošana, un ES fondu maksājumi projektu īstenotajiem saglabājās iepriekšējo gadu līmenī. Projektu īstenotājiem veikti maksājumi 601,1 miljoni eiro apmērā, izpildot gada prognozi par 112 %. Vislielākie ieguldījumi 2020. gadā veikti vides aizsardzības un reģionālās attīstības, transporta un izglītības jomās.

Kopumā līdz 2021. gada 20. janvārim projektu īstenotājiem izmaksāti 2,4 miljardi eiro jeb 55 % no 2014.–2020. gada plānošanas periodā pieejamā ES fondu finansējuma. Savukārt par pārbaudītiem izdevumiem projektos iesniegti atmaksas pieteikumi Eiropas Komisijā (EK) jau par 2,3 miljardiem eiro.

Lai mazinātu Covid - 19 izraisītās krīzes ietekmi, valdība 2020. gadā pieņēma virkni lēmumu par ES fondu finansējuma pārstrukturēšanu un papildu valsts budžeta virssaistībām ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros (kopā par vairāk nekā 640 miljoniem eiro). Lielākā daļa no investīcijām plānota īstenošanai arī turpmākajos gados – līdz pat 2023. gada beigām. Kopumā līdz 2021. gada 20. janvārim par 133,6 milj. eiro jau ir uzsāktas projektu atlases vai jau ir noslēgti projektu līgumi (vai esošo līgumu grozījumi), kā arī 9,6 miljoni eiro izmaksāti atbalstam bezdarbnieku izglītošanai un pārkvalifikācijai, sociālās palīdzības jomā, mācību pielāgošanai attālinātam režīmam, tai skaitā pedagogiem, uzņēmēju starptautiskās konkurences uzlabošanai un vietējā tūrisma veicināšanai. Lielākā daļa no investīcijām plānota īstenošanai līdz pat 2023. gada beigām. Par 214,5 miljoniem eiro (transporta, kā arī izglītības un pētniecības jomā) vēl nepieciešami valdības vai EK lēmumi par konkrētām investīciju jomām un to ieviešanas nosacījumiem. Tāpat Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm turpina sniegt individualizētu atbalstu un proaktīvi palīdzēt projektu īstenotājiem rast iespējami labāko risinājumu ES fondu līdzfinansētu investīciju mērķu un rezultātu sekmīgai sasniegšanai.

Tāpat FM aktīvi turpina gatavošanos jaunā, 2021.-2027. gada ES fondu plānošanas perioda uzsākšanai. Darbības programmas apstiprināšana un tālākais ieviešanas grafiks lielā mērā ir atkarīgs no saistošā EK regulējuma apstiprināšanas. Paralēli FM ir izstrādājusi nepieciešamo nacionālo horizontālo tiesību aktu projektus gatavībai virzīt noteiktā kārtībā saskaņā ar indikatīvo laika grafiku. Tāpat, lai identificētu tās investīciju jomas, kurās būtu nepieciešams uzsākt investīcijas jau 2021. gadā, FM ir aicinājusi ministrijas iesniegt plānus un pamatotas ātrāk finansējamu investīciju vajadzības tālākām diskusijām un konkrētu priekšlikumu iesniegšanai valdībai.

Vienlīdz aktuāli nozaru ministrijām kā attiecīgo politiku veidotājiem ir nodrošināt EK definēto priekšnosacījumu izpildi, gan attiecībā uz ātrāk uzsākamajām investīcijām, gan nekavējot investīciju uzsākšanu pēc regulējuma apstiprināšanas, lai nepieļautu investīciju kavēšanos dēļ nozaru politikas plānošanas dokumentiem (izdevumus nav iespējams deklarēt EK, kamēr nav izpildīti visi attiecīgajam atbalsta mērķim saistošie ieguldījumu priekšnosacījumi).

Arī Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē 2021. gada 5. februārī, kurā FM informēja par 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktualitātēm, tai skaitā par vēl neizstrādātiem, neapstiprinātiem atsevišķiem nozaru politikas plānošanas dokumentiem - deputāti akcentēja nozaru plānošanas dokumentu nozīmi, lai būtu iespējams savlaicīgi uzsākt investīcijas. FM plāno šo jautājumu aktualizēt valdībā, iesniedzot pusgada informatīvo ziņojumu līdz 2021. gada 1. martam. Ar sīkāku informāciju par ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieviešanas progresu un 2021.-2027.gada plānošanas perioda uzsākšanas aktualitātēm var iepazīties FM prezentācijā Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdei 2021. gada 5. februārī.

Ziņojums par ES fondu investīciju progresu līdz 2021. janvārim pieejams ES fondu mājaslapā.
Infografika "ES fondu aktualitātes līdz 2021. gada janvārim"

Infografika "Covid-19 seku mazināšanai piešķirtie ES fondu līdzekļi"

Ruta Zaharova,

Nodibinājums Iespējamā misija

Projekta "Mācītspēks" skolu piesaistes vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook