Informācija par būvatļaujām

Ekonomikas ministrija informē, ka ēkām, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kuras joprojām nav nodotas ekspluatācijā, ar š.g. 1. oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 80. punktam beigsies maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš - 8 gadi.

Gadījumā, ja maksimālajā būvdarbu veikšanas termiņā būvdarbi nav pabeigti, tad būvniecības ierosinātājs var lūgt būvvaldi pagarināt šo termiņu pēc Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 97. punktā minēto nosacījumu izpildes, proti, būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja būvvaldē ir uzrādīta aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iesniegts ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija. Pagarinot būvdarbu veikšanas termiņu, nepārvērtē iepriekš akceptēto būvniecības ieceri, bet tikai piefiksē uz konkrēto brīdi veikto būvdarbu apjomu.

Vienlaikus ar minēto datumu, ja būvdarbi nav pabeigti vai ēka nav nodota ekspluatācijā, ievērojot likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.daļu, pašvaldībai ir tiesības palielināt nekustamā īpašuma nodokli 3 procentu apmērā par laika periodu no maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma termiņa notecēšanas līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā izdošanas (parakstīšanas) dienai.

Krāslavas novada Būvvalde aicina celtniecības stadijā esošu ēku un būvju īpašniekus pārbaudīt būvniecības dokumentāciju un veikt nepieciešamās darbības, lai ēkas nodotu ekspluatācijā vai pagarinātu būvatļauju.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot uz Būvvaldi pa tālr.: 65620247, 65620248, 65620031.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook