Ir atbalstīts projekts par transporta infrastruktūras sakārtošanu uzņēmējdarbības veicināšanai

2022.gada augustā Krāslavas novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza Vienošanos par projekta 5.6.2.0/22/I/001 “Nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novada Kalniešu pagastā” īstenošanu.

Projekta ietvaros Krāslavas novada Kalniešu pagasta teritorijā ir paredzēta ceļa "Spalvi - Trušeļi" posma pārbūve (1134 m), veicot ceļa asfaltēšanu. Papildus būvdarbiem tiks nodrošināto to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī tiks veikti nepieciešamie projekta publicitātes pasākumi.

Projektā iekļautais lauku ceļš nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Krāslavas novada Indras pagastā.

Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību. Tiek paredzēts, ka veicot transporta infrastruktūras sakārtošanu ar uzņēmējdarbību saistītajā teritorijā, paaugstināsies privāto investīciju apjoms, kā arī tiks izveidotas jaunas darbavietas. Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām gūs 1 komersants, kas apliecināja, ka izveidos 23 jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus sava uzņēmuma attīstībai vismaz EUR 565 000.00 apmērā.

Projekta realizācija ir plānota līdz 2023.gada jūlijam.

Projekta plānotas kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 549 084.88, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums EUR 466 722.15 (85%). 

Andris Rukmans
Krāslavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas projektu speciālists

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook