Izsole

Krāslavas novada pašvaldība izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Lāčplēša ielā 10C, Dagdā, Krāslavas novadā (būves kadastra apzīmējums 6009 001 0283 008), 44,3 m2platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 63,00(bez PVN) mēnesī, izsoles nodrošinājums ir EUR 30,00.

Objekts tiek iznomāts uz 3 (trīs) gadiem. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 2.martam plkst. 17:00.darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada pašvaldības ēkas 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2022.gada 3.martā plkst. 10:00 Krāslavas novada pašvaldības ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook