IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – buldozers T-74, valsts reģistrācijas numurs SP765.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 400,00 (četri simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 40,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 16.martam plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2021.gada 16.martā plkst.11.00..

Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Buldozeru var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.

Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook