IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – demontējama inženierbūve (ūdenstornis), Vaicuļevas, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads, būves kadastra apzīmējums 6062 004 0833 002.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 280,00 (divi simti astoņdesmit  euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 28,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 16.martam plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2021.gada 16.martā plkst.11.30..

Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ūdenstorni var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.

Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook