IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada pašvaldības aģentūras ,,Labiekārtošana K” īpašumā esošā kustamā manta – traktora piekabe 2PTS-4M, valsts reģistrācijas numurs P8322LK.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 700,00 (septiņi simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 70,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 23.martam plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2021.gada 23.martā plkst.10.30.

Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Piekabi var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Ēvaldu Cauņu, tālrunis 28607315.

Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook