IZSOLE

SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, paziņo, ka 2021.gada 12.maijā plkst.10.00, saskaņā ar izsoles noteikumiem notiks nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6, Tirgus ielā 2, Krāslavā, 45,2m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 452/12839 domājamā daļā no daudzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 6001 900 2226), mutiskā izsole ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 10000,00 ( desmit tūkstoši euro 00 centi).  

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var Krāslavas novada domes mājas lapā https://kraslava.lv/zinas/izsoles/

Pieteikumu izsolei iesniedz personīgi darba dienās SIA “Krāslavas nami” noteiktajā darba laikā (pirmdiena, otrdiena, trešdiena,  ceturtdiena - 8.00 - 12.00;  12.30 - 17.15, piektdiena  -  8.00 - 13.00), sākot no 2021.gada 12.aprīļa plkst. 9.00 līdz 2021.gada 10.maijam plkst.15.00, (pirms pieteikuma iesniegšanas lūgums iepriekš informēt, zvanot pa tālr.: 65681561 vai 65681570)  vai nosūta pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz elektroniskā pasta adresi: info@kraslavasnami.lv

Pretendentiem, kuri vēlas pieteikties dalībai izsolē, jāiemaksā nodrošinājums EUR 1000,00 SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, norēķinu kontā LV79HABA0551032124704, banka: AS „Swedbank”, kods HABALV22,  ar atzīmi „Nodrošinājums objekta Tirgus ielā 2 - 6, Krāslavā, izsolei”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook