IZSOLE

SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, paziņo, ka 2021.gada 21.maijā plkst.10.00, saskaņā ar izsoles noteikumiem notiks nekustamā īpašuma - smilts-grants un smilts atradne “Rakuti”, kas atrodas Krāslavas novadā, Ūdrīšu pagastā, nekustamā īpašuma “Rakumi” zemes gabalā ar kadastra Nr.6096 010 0178,  kopējā platībā 5.5 ha, mutiskā izsole ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 106 000,00 (viens simts seši tūkstoši euro 00 centi). 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var Krāslavas novada domes mājas lapā https://kraslava.lv/zinas/izsoles/

Pieteikumu izsolei iesniedz personīgi darba dienās SIA “Krāslavas nami” noteiktajā darba laikā (pirmdiena, otrdiena, trešdiena,  ceturtdiena - 8.00 - 12.00;  12.30 - 17.15, piektdiena  -  8.00 - 13.00), sākot no 2021.gada 21.aprīļa plkst. 13.00 līdz 2021.gada 19.maijam plkst.15.00, (pirms pieteikuma iesniegšanas lūgums iepriekš informēt, zvanot pa tālr.: 65681561 vai 65681570)  vai nosūta pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz elektroniskā pasta adresi: info@kraslavasnami.lv

Pretendentiem, kuri vēlas pieteikties dalībai izsolē, jāiemaksā nodrošinājums EUR 10600,00 (desmit tūkstoši seši simti euro 00 centi)   SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, norēķinu kontā LV79HABA0551032124704, banka: AS „Swedbank”, kods HABALV22,  ar atzīmi „Nodrošinājums objekta „Rakuti” izsolei”. 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook