IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku  izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra Nr.6001 002 1323), kas sastāv no zemes gabala daļas 3148 m2 platībā un būves 1544,6 m2 platībā, zemes gabala daļas 1050 m2platībā un būves 165,4 m2  platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 170,00(bez PVN) mēnesī, izsoles nodrošinājums ir EUR 100,00.

Objekts tiek iznomāts uz 20 (divdesmit) gadiem. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Objekta izmantošanas mērķis – tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 11.jūnijam plkst.13:00.darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2021.gada 14.jūnijā plkst.10:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, Krāslavas novada pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook