IZSOLE

Krāslavas novada pašvaldība izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma – daļas no zemes gabala, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra apzīmējums 6001 002 1322) 1440 m2 platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 30,00(bez PVN) mēnesī, izsoles nodrošinājums ir EUR 30,00.

Objekts tiek iznomāts uz 7 (septiņiem) gadiem. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Objekta izmantošanas mērķis – tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai, nodrošinot aktīvās atpūtas pakalpojumu Objektā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 7.februārim plkst.17:15.darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada pašvaldības ēkas 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2022.gada 8.februārī plkst.10:00 Krāslavas novada pašvaldības ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook