Izsole

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals (kadastra apzīmējums 6001 001 0306) 1020 m2 platībā ar četrām būvēm (kadastra apzīmējumi 6001 001 0306 001; 6001 001 0306 002; 6001 001 0306 005; 6001 001 0306 006), Dīķu ielā 9, Krāslavā, Krāslavas novadā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 220,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv).

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 9.jūnija plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2022.gada 9.jūnijā plkst.10.30. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681752, 65681754

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook