Izsole

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals (kadastra apzīmējums 6074 004 0065) 0,3 ha platībā un nedzīvojamā ēka (bijusī ambulances ēka ar kadastra apzīmējumu 6074 004 0065 001) 79,4 m2 platībā, Skolas ielā 7, Kombuļos, Kombuļu pagastā, Krāslavas novadā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 5100,00 (pieci tūkstoši viens simts euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 510,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 30.novembrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2021.gada 30.novembrī plkst. 10.30.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook