IZSOLE

Krāslavas novada pašvaldība izsludina mutisku  izsoli par nekustamā īpašuma – telpas Alejas ielā 29, Dagdā, Krāslavas novadā (kadastra  apzīmējums 6009 001 0254 001), 72,4 m2  platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 145,00(bez PVN) mēnesī, izsoles nodrošinājums ir EUR 30,00.

Objekts tiek iznomāts uz 1 (vienu) gadu. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Objekta izmantošanas mērķis – tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 9.novembrim  plkst. 17:00.darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada pašvaldības ēkas 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2021.gada 10.novembrī  plkst. 10:00 Krāslavas novada pašvaldības ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook