Izsole

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums ,,Pastari”, kas sastāv no četriem zemes gabaliem ar kopējo platību 31,29 ha, Šķeltovas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6094 004 3147).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 36400,00 (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 3640,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 31.janvārim plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2022.gada 31.janvārī plkst. 10.30.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.   

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook