Izsole

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums ,,Bites Tornis” – zemes gabals 0,2162 haplatībā, Kastuļinas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra apzīmējums 6072 005 0224).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 32,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 17.novembrim  plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2021.gada 17.novembrī plkst. 10.30.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.   

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook