Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – seši dzīvokļi:    

 

Adrese

 

Kadastra numurs

Platī

ba

m2

Ista

bu

skaits

Izsoles

sākum

cena

EUR

Nod

roši

nāju

ms

EUR

Izsoles

datums,

laiks

Raiņa iela 9 – 24, Krāslava

6001 900 0113

32,7

1

2400,00

240,00

19.10.2021.

10.30.

Raiņa iela 2 – 36, Krāslava

6001 900 1550

46,88

2

3200,00

320,00

19.10.2021.

11.00.

Vienības iela 12 – 80, Krāslava

6001 900 2145

26,7

1

1700,00

170,0

19.10.2021.

11.30.

N.Rancāna iela 16–15, Krāslava

6001 900 2760

63,3

3

2400,00

240,00

20.10.2021.

10.30.

Jaunā iela 2 – 8, Krāslava

6001 900 2761

47,1

2

1200,00

120,00

20.10.2021.

11.00.

Izvaltas iela 6 – 17, Krāslava

6001 900 2762

78,0

3

900,00

90,00

20.10.2021. 11.30.

 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 19.oktobrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook