Izstrādāta un apstiprināta Krāslavas novada attīstības programma

2012.gada 21.jūnijā Krāslavas novada domes sēdē (prot.Nr.10, 1§), deputātiem vienbalsīgi balsojot, apstiprināja vidējā termiņa plānošanas dokumentu - Krāslavas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam.

Krāslavas novada attīstības programma ir pirmais vienotais Krāslavas novada plānošanas dokuments pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas, kurā noteiktas un apkopotas rīcības pašvaldības prioritāšu īstenošanai, identificēti finanšu resursi un izpildītāji. Dokuments ir pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei.

Lai nodrošinātu visaptverošu novada pašvaldības līdzšinējās darbības analīzi un noteiktu prioritātes turpmākajā darbībā, programmas projekta izstrādes procesā iesaistījās aktīvākie novada iedzīvotāji, kuri, piedaloties aptaujā un sabiedriskajā apspriešanā, pauda savu viedokli un priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidošanai un novada attīstībai, tādējādi dodot vērtīgu pienesumu novada attīstības programmas projekta sagatavošanā.

 

Attīstības programmas izstrādi nodrošināja pašvaldības darba grupa Attīstības nodaļas vadītājas Ināras Dzalbes vadībā. Savu redzējumu turpmākai attīstībai pauda dažādu jomu eksperti un uzņēmēji tematiskajās darba grupās par lauku teritoriju, vides un tūrisma ilgtspējīgu attīstību, veselības aizsardzību un sociālo aprūpi, ekonomiku un uzņēmējdarbību, kultūru un sportu, savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latgales plānošanas reģiona, Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Veselības inspekcijas, Vides pārraudzības valsts biroja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālisti sniedza konsultācijas programmas izstrādes procesā.

 

Attīstības dokumenta un novada pašvaldības mērķis ir, lai Krāslavas novads būtu garīgi bagātu, radošu, izglītotu, viesmīlīgu un savu novadu mīlošu cilvēku novads ar ģimeniskām vērtībām, novads, kur gribas dzīvot un atgriezties.

Krāslavas novada attīstības programma interesentiem pieejama Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā), domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), kā arī pašvaldības mājas lapā www.kraslava.lv.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook