Kā kļūt par pašnodarbināto

Valdība aicina iedzīvotājus pašiem organizēt savu biznesu, kļūt par pašnodarbinātajiem. Arvien vairāk VID nodaļās vēršas iedzīvotāji un interesējas par iespēju reģistrēt saimniecisko darbību. Par pašnodarbinātā statusu interesējas gan pensionētie, gan algotā darbā strādājošie skolotāji un citu profesiju pārstāvji.

VID informē par būtiskāko, kas jāzina potenciālajam pašnodarbinātajam.
Kā saimnieciskās darbības veicējam personai jāreģistrējas 30 dienu laikā pēc savas saimnieciskās darbības uzsākšanas un to var izdarīt  VID nodaļā pēc savas dzīvesvietas, aizpildot Nodokļu maksātāja reģistrācijas pieteikuma veidlapu, līdzi paņemot pasi un dokumentu, kas apliecina profesionālo jeb saimniecisko darbību (apliecību, diplomu, sertifikātu, līgumu utml.). Nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība tiks izsniegta 10 dienu laikā pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas.
Saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums veikt ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja ienākumi sasniedz 180 latus mēnesī (Ministru kabineta noteiktais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs). Ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. Tātad, ja personas ienākumi mēnesī ir mazāki nekā 180 lati, obligātās iemaksas par šo mēnesi nav jāveic un tukšu pārskatu VID nav jāsniedz.
Savukārt, ja mēneša ienākumi pārsnieguši 180 latus, pašnodarbinātajam līdz tā mēneša 10.datumam, kas seko mēnesim, kurā šī summa sasniegta, jādodas uz VID nodaļu līdzi ņemot pasi un savu reģistrācijas apliecību un jāreģistrējas kā sociālo iemaksu veuicējam. Pašnodarbinātajam vispārīgā gadījumā valsts sociālās apdrošināšanas likme ir 30,48%, bet pašnodarbinātajam pensionāram 28,04%. Sociālas apdrošināšanas iemaksas jāveic no brīvi izvelētas summas, kura nevar būt mazākā par noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru (2009.gadā no Ls 180). Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Jāpiebilst, ka uz vecuma pensiju saņemošajiem pašnodarbinātajiem, ja tiek sasniegta 180 latu robeža, attiecas pensijas saņemšanas ierobežojumi, t.i., vecuma pensija tiks samazināta par 70%.
Grāmatvedību saimnieciskās darbības veicējs reģistrē vienkāršā ieraksta sistēmā (20.03.2007. MK noteikumi Nr.188). Tā ir ieņēmumu un izdevumu uzskaite, neizmantojot grāmatvedības kontus un divkāršo ierakstu, bet atbilstoši kases principam jeb naudas plūsmai. Tas nozīmē, ka ieņēmumus uzskaita tad, kad saņemta samaksa par darījumiem, bet izdevumus – kad tie apmaksāti.
Visiem saimnieciskās darbības veicējiem līdz nākamā gada 1.aprīlim VID ir jāiesniedz iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija. Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (2009.gadā likme ir 15%) budžetā jāiemaksā līdz 16.aprīlim.
Pensionāriem, ja pensija ir mazāka par 165 latiem mēnesī, sastādot iedzīvotāju ienākumu deklarāciju par 2009.gadu, starpību starp pensijas apmēru un 165 latiem var attiecināt arī uz citiem fiziskās personas gūtajiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajiem ienākumiem, tostarp saimnieciskās darbības ienākumiem.
Ir daži izņēmumi, kas nosaka, kuros gadījumos fiziskai personai tomēr slēdzams darba līgums un darba devējam jāmaksā nodokļi likumos noteiktajā kārtībā. Šīs pazīmes ir šādas:
1) maksātāja ekonomiskā atkarība no personas, kurai tas sniedz pakalpojumus;
2) finansiālā riska neuzņemšanās peļņu nenesoša darba izpildes vai zaudētu debitoru parādu gadījumā;
3) maksātāja integrācija uzņēmumā, kuram viņš sniedz savus pakalpojumus. Integrācija uzņēmumā šā panta izpratnē ir darba vai atpūtas vietas esamība, pienākums ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un citas līdzīgas pazīmes;
4) maksātāja faktisko brīvdienu un atvaļinājumu esamība un to ņemšanas kārtības saistība ar uzņēmuma iekšējo darba kārtību vai citu uzņēmumā nodarbināto fizisko personu darba grafiku;
5) maksātāja darbība notiek citas personas vadībā vai kontrolē, maksātājam nav iespējas piesaistīt darbu izpildē savu personālu vai izmantot apakšuzņēmējus;
6) maksātājs nav pamatlīdzekļu, materiālu un citu saimnieciskajā darbībā izmantoto aktīvu īpašnieks (šis kritērijs neattiecas uz personīgo autotransportu vai atsevišķiem personīgajiem instrumentiem, kas izmantoti darba uzdevumu izpildei).

Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs
tālr.65406211, fakss 65406335

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook