Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras projekts ir noslēdzies

Vērienīgais infrastruktūras projekts veltīts Krāslavas izglītības iestāžu modernizēšanai ir
īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
projekta 8.1.2. 0/17/I/035 “Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un
mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4) ietvaros.
Projektā tika iesaistītas divas Krāslavas pilsētas izglītības iestādes - Krāslavas ģimnāzija un
Krāslavas Varavīksnes vidusskola. Projekta ietvaros tika veikti abu skolu remontdarbi, ventilācijas
sistēmas projektēšanas un izbūvēs darbi, IKT tehnoloģiju iegāde, ergonomisko mēbeļu iegāde un
uzstādīšana skolas klasēs. Krāslavas Varavīksnes vidusskolai tika izveidota multifunkcionālā zāle,
kurai tikai veikti remontdarbi, uzstādītas audio - video iekārtas, un iegādāti jauni krēsli. Abām
izglītības iestādēm tika izveidotas robotikas klases un iegādāti robotikas komplekti. Krāslavas Pils
parkā tika atjaunots sporta stadions, kurš ir paredzēts abu izglītības iestāžu audzēkņiem. Raiņa
ielā 25 tika izprojektēta un izbūvēta dienesta viesnīcas ēka Krāslavas novada izglītības iestāžu
audzēkņiem. Pēc dizaina projekta dienesta viesnīcai tika izgatavots dzīvojamo istabiņu, virtuves
un atpūtas telpu iekārtojums.
Viss iecerētais un plānotais projektā ir veiksmīgi realizēts. Projektā iesaistītās izglītības
iestādes ir modernizētas, aprīkotas ar ergonomiskām mēbelēm un IKT iekārtām.
Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā
balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu Krāslavas skolās. Projekts ir veiksmīgi
noslēdzies un priecē ar panāktajiem rezultātiem.
Krāslavas novada skolēniem novēlam saglabāt zinātkāri un vēlmi mācīties visas dzīves garumā!
Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF
līdzfinansējums sastāda 2 657 611 EUR.

Projekta ilgums līdz 2022.gada 28.februārim.

Juta Bubina,
projekta vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook