Krāslavas novada pašvaldība izsludina mutisku izsoli

Krāslavas novada pašvaldība izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6064 004 3018, Dārzu ielā 1, Izvaltā, Krāslavas novadā, daļas 0.05 ha platībā un kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas būves (136.8 m2), kas atrodas uz šīs zemes vienības nomu, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir 43.00 EUR (bez PVN) mēnesī.

Objekts tiek iznomāts uz 5 (pieciem) gadiem. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 9.septembra plkst. 09:30. darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada pašvaldības ēkas 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2022.gada 9.septembrī plkst. 10:00 Krāslavas novada pašvaldības ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook