Krāslavas novada pašvaldība izsludina tradicionālo iedzīvotāju projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”

Aicinām ikvienu domubiedru grupu, kam ir vēlme uzlabot dzīves vidi Krāslavas novadā, piedalīties projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”!

Konkursa rīkotājs: Krāslavas novada pašvaldība.

Konkursa mērķis: paaugstināt Krāslavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un līdzdalību, iesaistot vietējos iedzīvotājus savu ideju formulēšanā un īstenošanā novada attīstībai, ar vadmotīvu “Sabiedrība ar dvēseli”.

Konkursā projektu pieteikumu var iesniegt neformālas iedzīvotāju grupas un sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi). Projekta grupā jāapvienojas vismaz 10 vietējiem iedzīvotājiem un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Projektu komandām jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Krāslavas novadā un ko projekta komanda spēj īstenot publiski pieejamu vietu labiekārtošanai pēc principa “Darām paši”.

Konkurss tiek izsludināts 2022.gada 04.aprīlī un projektu pieteikumi tiks pieņemti līdz 2022.gada 03.maijam plkst.16.00.

Konkursa pieteikumu var iesniegt pašvaldībā personīgi, nosūtīt pa pastu, atstāt pasta kastē pie pašvaldības vai pie Dagdas Klientu apkalpošanas centra, vai iesniegt e-parakstītu uz e-pastu: dome@kraslava.lv. Konkursa pieteikuma elektroniskā forma iesniedzama datu nesējā kopā ar oriģinālo pieteikumu vai nosūtāma uz e- pastu: attistiba@kraslava.lv.

Pasākumu piemēri, kas var tikt atbalstīti Krāslavas novada publiski pieejamu teritoriju attīstībai:

 • Inovatīvu vides elementu izveide;
 • Kultūrvēsturisko vietu sakārtošana;
 • Peldvietu, parku un citu atpūtas vietu apkārtnes labiekārtošana;
 • Sakrālo objektu teritoriju labiekārtošana;
 • Dabas un aktīvās atpūtas taku izveide utt.

Pieejamais finansējums – maksimālais atbalsts vienam projektam, kas tiks īstenots Krāslavas novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, ir 1000 eiro. Projekta grupai, kas plāno realizēt projektu, jānodrošina brīvprātīgais darbs vismaz 50 stundu apmērā kā savs ieguldījums. Projektiem virs 500 eiro nepieciešams vismaz 10% līdzfinansējums.

Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas izmaksas:

 • Celtniecības un citu materiālu iegāde;
 • Stādāmo materiālu (košumkrūmu, daudzgadīgo augu, koku utt.) iegāde;
 • Citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai projekta ieviešanai, un kas nav norādītas kā neattiecināmas.

Projektu īstenošanas laiks: 2022.gada 15.jūnijs – 2022.gada 30.septembris

Lai pieteiktos konkursam, projekta pieteicējam pašvaldībā jāiesniedzsekojoši dokumenti:

 • Konkursa pieteikuma veidlapa (1.pielikums);
 • Attiecīgās saskaņojuma lapas, ja projekta īstenošana paredzēta kopīpašumā (2.pielikums) vai pašvaldības valdījumā (3.pielikums) esošā teritorijā;
 • Papildu informācija - skices, plānus, esošās situācijas fotogrāfijas utt.

Detalizētāka informācija par to, kā iesniegt projekta pieteikumu, pieejama konkursa nolikumā un tā pielikumos, kas atrodami pašvaldības mājas lapās www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.kraslavasvestis.lv.

Tā kā projekti būs jāīsteno pašiem projekta grupas dalībniekiem, aicinām visus iesaistīt jau projekta gatavošanas posmā – lai jau laicīgi izrunātu un izplānotu visas nepieciešamās darbības un izmaksas. Jāparedz tādi projekti, kuru rezultāti būs pieejami sabiedrībai. Jāsaprot, kā īpašumā atrodas teritorija, kurā plānots īstenot projektu, lai varētu laicīgi saņemt visas atļaujas un saskaņojumus projektā plānoto darbu veikšanai. Jāatceras, ka projektam jāatbilstvisiem nosacījumiem, kas noteikti konkursa nolikumā. Ja projekts saistīts ar teritorijas labiekārtošanu, ieteicams konsultēties ar Būvvaldi un noskaidrot, vai nav nepieciešams papildus sagatavot ar būvniecību saistītus dokumentus (konkursā nav atbalstāmi projekti, kuriem nepieciešami būvprojekti, vai kuru īstenošanu nevar veikt paši projekta dalībnieki). Pieteikumam ieteicams pievienot vizualizācijas - skices, plānus, esošās situācijas fotogrāfijas un citus materiālus, kas vērtēšanas komisijai pierādīs, ka esat rūpīgi pārdomājuši savas ieceres.

Ikviens, kam ir radušies kādi jautājumi par konkursu, pieteikumu aizpildīšanu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties ar konkursa rīkotāja kontaktpersonām – Krāslavā (Ināra, tālr.29185871) vai Dagdā (Olga, tālr. 27172941), kā arī rakstot uz attistiba@kraslava.lv.

Lai iedvesmojoši projekti!

Ināra Dzalbe
Krāslavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook