Krāslavas Valsts ģimnāzijas 26. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Pat zināmais ir zināms tikai nedaudziem

/Aristotelis/

Ņemot vērā mūsdienu darba tirgus konkurences apstākļus, ir skaidrs, ka jauniem cilvēkiem, lai sasniegtu izvirzītos mērķus,  nepietiek ar vienas nozares pārzināšanu. Lai jaunietis spētu saprast, kas viņš ir un kur jaunajos apstākļos ir viņa vieta sabiedrībā, nākas sabalansēt informācijas pārpilnību un jaunos satricinājumus, kas dažādu notikumu un pārmaiņu laikā liek cilvēkam tikpat ātri pārorientēties  realitātē. Jaunietim, kas atrodas nemitīgā saskarsmē ar pārmaiņām, tostarp ar pārmaiņām izglītības jomā un jauniem nākotnes izredžu piedāvājumiem, jāprot pieņemt sev vajadzīgās vērtības. Kā pastāvēt nepārtraukti mainīgajā pasaulē? Par šo jautājumu mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzija, patstāvīgi mudinām domāt savus jauniešus.

Šī gada 26.janvārī Krāslavas Valsts ģimnāzijā nu jau 26 reizi notika skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā savus darbus aizstāvēja 26 divpadsmito un vienpadsmito klašu audzēkņi. Skolēnu darbus gadu no gada vada pašu skolas  pedagogi, kā arī skolēniem ir dota iespēja izvelēties sev attiecīgās jomas konsultantu – kādas konkrētas Latvijas augstskolas mācībspēku. Vārdu sakot, skolēnam ir dotas visas iespējas pilnveidoties un izpausties viņu interesējošā jautājumā.

 Skolēnu darbus raksturoja patstāvīga zinātniska rakstura  pētījuma izpilde dažādās zinātņu jomās – politikas zinībās, pedagoģijā, psiholoģijā, veselības mācībā, socioloģijā, mākslā un literatūrā... Mērķtiecīgā zinātniskas izziņas darbības procesā skolēni risināja pašu formulētās problēmas – izvirzīja hipotēzes, vāca informāciju, eksperimentēja, analizēja, secināja, pamatoja... Pētījuma gaitā tika apkopota un atspoguļota jaunākā informācija, skolēni izprata savu sagatavotību strādāt patstāvīgi, attīstījās viņu kritiskā un analītiskā domāšana, jēgpilnā lasīšana,  tika pilnveidota prasme izvirzīt personiskās izaugsmes mērķus, prasme formulēt un izteikt savu viedokli, prezentēt savu darbu un atbildēt uz klausītāju jautājumiem.

Jāpiebilst, ka šogad zinātniski pētniecisko darbu konference notika attālināti. Protams, mazliet neierasti, jo visbiežāk, mācību stundas vadot, “televīzijas diktora” lomā iejūtās skolotājs. Bet tagad bija iespēja darboties mainītās lomās, un tas lieliski izdevās – darbu autori jutās pārliecināti par paveikto.

Darbi tika recenzēti, punkti par prezentāciju saskaitīti, un komisija, konsultējoties ar darbu vadītajiem, nolēma, ka Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences vērtējumam no ģimnāzijas piedāvāsim 10 darbus.  Milzīgs paldies skolotājiem – darbu vadītajiem, konsultantiem un recenzentiem, pateicoties kuriem, darbi kļuva vēl dziļāki un pilnvērtīgāki.

Gandarījums un prieks par mūsu jauniešu aktīvo darbošanos zinātniski pētnieciskajā jomā, vēlmi izzināt un pastāstīt citiem. Esmu pārliecināta, ka, tikai šādi darbojoties, ir iespējams pozitīvi ietekmēt sabiedrībā notiekošos procesus, nevis pasīvi tiem pakļauties.

Novēlu veiksmi mūsu jauniešiem Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notiks 5.martā.

Ilga Stikute,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook