Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) 20.aprīlī organizēja semināru Krāslavas un Dagdas pašvaldībās

Krāslavā

Dagdā

par pieejamajiem atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbībai.  Dalībnieki – uzņēmēji, biedrības, saimnieciskās darbības veicēji tika iepazīstināti ar aktuālo informāciju par Eiropas Savienības (ES) fondu pieejamo finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Latvijas izvēlētā ieguldījumu stratēģija radīta, ņemot vērā tautsaimniecības attīstību kavējošos faktorus un vajadzības un fokusēta uz konkrētām jomām - inovācijas uzņēmējdarbībā, jaunu uzņēmumu rašanos un esošo izaugsme, finansējuma pieejamība, eksporta veicināšana, prioritāte tautsaimniecības nozīmīgākajām nozarēm. LUC vadītājs Vladislavs Stankevičs un komercdarbības konsultants Andris Kucins informēja uzņēmējus par iespēju saņemt konsultatīvo atbalstu pie LUC darbiniekiem par ES fondu finansējumu, par eksporta veicināšanas un mārketinga pasākumiem vietējiem ražotājiem, tirdzniecības misijām, atbalstu investoriem, kā arī aicināja uzņēmējus  piedalīties IV Starptautiskajā Austrumbaltijas biznesa forumā, piesakot dalību, lai iegūtu iespēju tikties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecību vadītājiem ārvalstīs un satiktu potenciālos sadarbības partnerus vienā pasākumā.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” (LLKC) Krāslavas biroja vadītājs Ivars Geiba pastāstīja par Lauku attīstības programmas atbalstu  ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā, ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošanu un tūrisma veicināšanu – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Par LLKC speciālistu sniegtiem komercpakalpojumiem, t.sk., projektu izstrāde ES fondu atbalsta saņemšanai, līdzekļu pieprasīšanas pieteikumu – biznesa plānu/projektu sagatavošana/izstrādāšana.

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”, kuras darbības teritorija ir Krāslavas novads,  Dagdas novads un Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagasti Aglonas novadā, uzsāka vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu LEADER pieejas īstenošanai. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. Par stratēģiskiem mērķiem un pieejamo finansējumu stāstīja biedrības valdes locekle un projekta koordinatore Aina Dzalbe. 

Latvijas Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM" Daugavpils reģionālā centra kredītprojektu vadītāja Aija Bitinas iepazīstināja ar valsts finansējuma programmām, kas piemērotas biznesam visās tā attīstības stadijās. Atbalsta aizdevumi nereti ir vienīgais risinājums uzņēmējdarbības uzsācējiem bez pieredzes un iepriekš īstenotām aktivitātēm, kuri ir agrīnā uzņēmuma vai projekta attīstības fāzē, tādēļ, iespējams, saistīti ar paaugstinātiem riskiem un sastopas ar grūtībām saņemt komercbanku finansējumu. Atbalsts pieejams biznesa uzsācējiem, mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, lauksaimniekiem un citām klientu grupām.

Valsts ieņēmumu dienesta Krāslavas klientu apkalpošanas centra  vadītāja Lidija Moiseja informēja par elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanas iespējām, par gada ienākumu deklarācijām un praktisko palīdzību saimnieciskās darbības veicējiem. Par nodokļu nepilnīgas nomaksas, pārskatu un deklarāciju nesavlaicīgas iesniegšanas sekām, kā arī bieži pieļautajām neprecizitātēm, iesniedzot atskaites. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas veidiem. Mikrouzņēmuma nodokli.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Krāslavas filiāles nodarbinātības organizatore Irēna Pudnika un karjeras konsultante Anita Jasjukoviča piedāvāja izmantot NVA sniegtos pakalpojumus darba devējiem - piedalīšanās subsidētās nodarbinātības pasākumos, bezdarbnieku apmācības pēc darba devēja pieprasījuma, vakanču reģistrēšana un darbinieku atrašana u.c..

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājas Ināras Dzalbes un Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Artjoma Gekiša prezentācijās tika izklāstīti pašvaldībās plānotie ELFLA projekti 

uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanai - atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Krāslavas novada pašvaldība iesaistīsies arī VARAM pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu (SAM 3.3.1. un  5.6.2.) sasniegšanā - palielinot privāto investīciju apjomu, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai, atbilstoši Attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, kā arī atjaunojot degradētās teritorijas darba vietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei (plānotos projektus skat. prezentācijā). 

Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Inta Murāne deva ieskatu par pašvaldībai pieejamiem rīkiem, kas ļauj primāri uzlabot un veicināt uzņēmējdarbības vidi, iespēju robežās atbalstot uzņēmējus, mazo biznesu – amatniekus un mājražotājus, kā arī jauniešus, kuri vēlas attīstīt savu biznesa ideju, lai kopīgiem spēkiem veicinātu novada izaugsmi, atpazīstamību, risinātu nodarbinātības problēmas, celtu labklājību un mazinātu uz ārzemēm izbraukušo skaitu.

Pateicība par sadarbību, semināra dalībnieku uzrunu Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Viktoram Moisejam un Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam Raitim Azinam.

 

Inta Murāne

Latgales uzņēmējdarbības centra 

konsultante Krāslavas un Dagdas novados

 

Semināra prezentācijas:

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook