LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai

No 2022. gada 17. oktobra līdz 2022. gada 17. novembrim biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (MK not. Nr. 590).

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. rīcību:

1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

Konkursa 11. kārtā pieejamais finansējums – 179 892.51 EUR

Stratēģijas mērķis

M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu. Kopējais atbalsta apmērs 179 892.51 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:

  • ja tiek veikta būvniecība – 2 gadi;
  • pārējiem projektiem – 1 gads.

Maksimālā atbalsta intensitāte – 70%, kopprojektam – 80 %.

Projekta pieteikumu iesniedz tikai elektroniski no 2022. gada 17. oktobra līdz 2022. gada 17. novembrim plkst. 23:59Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://eps.lad.gov.lv/login

  • Aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda pieteikumu un pievieno pavaddokumentus.

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties kraslavaspartneriba.lv un, piesakoties telefoniski vai elektroniski konsultācijai, klātienē biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” (Skolas ielā 7, Krāslavā), kā arī seminārā.

Seminārs par projektu iesniegšanas kārtību:

2022. gada 19. oktobrī plkst. 15:00 – 18:00 tiešsaistē ZOOM platformā.

Pieteikšanās uz semināru līdz 18. oktobrim obligāta Krāslavas rajona partnerības mājas lapā. Tikai pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas, uz norādīto e-pastu, dienu pirms semināra, tiks nosūtīta saite dalībai seminārā.

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Papildus informācija:
T. 25608232 (Zane Ločmele)
T. 26195753 (Aina Dzalbe)
E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv
kraslavaspartneriba.lv
lad.gov.lv

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook