LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai, produktu un pakalpojumu radīšanai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (MK not. Nr. 590). Projektu iesniegšana  no  2021. gada 12. novembra līdz 2021. gada 12. decembrim. Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. šādām rīcībām:

1.1.  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

Konkursa 9. kārtā pieejamais finansējums – 322 160.47 EUR

1.2.  “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

Konkursa 9. kārtā pieejamais finansējums – 100 000.00 EUR

1.3.  “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

Konkursa 9. kārtā pieejamais finansējums – 70 000.00EUR

Stratēģijas mērķis

M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu. Kopējais atbalsta apmērs M1 492 160.47 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:

  • ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi;
  • pārējiem projektiem – 1 gads.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcību 1.1., .1.2, 1.3. projekta iesniegumam jāpievieno projekta risku izvērtējums brīvā formā.

Projekta pieteikumu iesniedz tikai elektroniski no 2021. gada 12. novembra līdz 12. decembra plkst. 23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://eps.lad.gov.lv/login

  • Aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”  projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda projekta iesniegumu un pievieno pavaddokumentus.

Par nosacījumiem, noteikumiem, kritērijiem, rīcības iespējām - ŠEIT

(https://kraslavaspartneriba.lv/aktualitates/leader-projektu-konkurss-uznemejdarbibas-attistibai-produktu-un-pakalpojumu-radisanai?pp= )

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7, Krāslavā.

Papildus informācija:

T. 25608232 (Zane Ločmele); 26195753 (Aina Dzalbe);

E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv ;

Krāslavas rajona partnerības mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv .

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Semināri par projektu iesniegšanas kārtību:

2021. gada 9. novembrī plkst. 15:00 – 18:00 klātienē Skolas ielā 7 (3.st. zālē), Krāslavā.

Semināra laikā tiek nodrošināti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Dalība seminārā “zaļās “ jeb drošās zonas ietvaros, uzrādot  Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai izziņu par Covid-19 infekcijas pārslimošanu pēdējo 6 mēnešu laikā, kā arī personu apliecinošu dokumentu.

Dalībnieku skaits ierobežots, tāpēc lūgums pieteikties līdz 8.novembrim, aizpildot anketu Krāslavas rajona partnerības mājas lapā.

2021. gada 10. novembrī plkst. 16:00 – 19:00 tiešsaistē ZOOM platformā.

Pieteikšanās līdz 9. novembrim obligāta Krāslavas rajona partnerības mājas lapā. Tikai pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite dalībai seminārā.

Informāciju sagatavoja:

Zane Ločmele

stratēģijas administratīvā vadītāja

Krāslavas rajona partnerība

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook