Par Krāslavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar 21.06.2012. Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 2.§), publiskajai apspriešanai nodota Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam 1.redakcija.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.07.2012. līdz 03.09.2012. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

1.      Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā – 20.08.2012., plkst.11.00;

2.      Aulejas pagasta pārvaldē, Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā, Aulejas pagastā – 21.08.2012., plkst.9.00;

3.      Indras pagasta pārvaldē, Pasta ielā 2, Indrā, Indras pagastā – 22.08.2012. gada, plkst.12.00;

4.      Izvaltas pagasta pārvaldē, Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pagastā – 21.08.2012., plkst. 15.00;

5.      Kalniešu pagasta pārvaldē, „Daugavas”, Kalniešos, Kalniešu pagastā- 23.08.2012., plkst.9.00;

6.      Kaplavas pagasta pārvaldē, Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pagastā – 20.08.2012., plkst.14.00;

7.      Kombuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pagastā – 21.08.2012., plkst.11.00;

8.      Krāslavas pagasta pārvaldē, Ezerkalnā, Krāslavas pagastā – 20.08.2012., plkst.16.00;

9.      Piedrujas pagasta pārvaldē, Piedrujā, Piedrujas pagastā – 22.08.2012., plkst.9.30;

10.  Robežnieku pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 6, Robežniekos, Robežnieku pagastā – 22.08.2012., plkst.14.30;

11.  Skaistas pagasta pārvaldē, Miera ielā 17, Skaistā, Skaistas pagastā – 23.08.2012., plkst.11.00;

12.  Ūdrīšu pagasta pārvaldē, Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pagastā – 21.08.2012., plkst.13.00.

 

Ar novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakciju publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīsties Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), pagastu pārvaldēs, kā arī pašvaldības mājaslapā internetā:

 

Ilgtspējīgas_attīstības_stratēģija_1._redakcija.pdf

 

Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 03.09.2012., tos adresējot Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601, kā arī katrā pagasta pārvaldē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook