Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Krāslavas novada domes 2011.gada 17.marta lēmumu "Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam izstrādes uzsākšanu"

(protokols Nr.3, 4.§), ir uzsākts darbs pie jauna Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādes.

Par teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas vadītāju apstiprināta

Attīstības nodaļas vadītājaInāra Dzalbe, tālrunis656 20032, e-pasts inara@kraslava.apollo.lv.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei līdz 2011.gada 30.jūnijam iesniedzami Krāslavas novada domei, Rīgas 51, Krāslava, LV- 5601, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi. Krāslavas novada pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs.

Krāslavas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059/034 „Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu” ietvaros. Plānotais teritorijas plānojuma izstrādes laiks ir 18 mēneši.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook