Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu

Ar Krāslavas novada domes 28.02.2013. lēmumu (protokols Nr.2, 12§) „Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/2

„Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” ir apstiprināts Krāslavas novada teritorijas plānojums un izdoti saistošie noteikumi.

Ar Krāslavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam iespējams iepazīties Krāslavas novada pašvaldībā un pašvaldības interneta vietnē www.kraslava.lv.

Dokuments izstrādāts ESF projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059 „Krāslavas novada pašvaldības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu”.

Pielikumi:


Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Pārskats par izstrādi

Vides pārskats

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook