Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar 21.06.2012 Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 3.§), sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodota Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.–2023. gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekts.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.07.2012. līdz 03.09.2012. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

1.      Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā – 20.08.2012., plkst.11.00;

2.      Aulejas pagasta pārvaldē, Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā, Aulejas pagastā – 21.08.2012., plkst.9.00;

3.      Indras pagasta pārvaldē, Pasta ielā 2, Indrā, Indras pagastā – 22.08.2012. gada, plkst.12.00;

4.      Izvaltas pagasta pārvaldē, Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pagastā – 21.08.2012., plkst. 15.00;

5.      Kalniešu pagasta pārvaldē, „Daugavas”, Kalniešos, Kalniešu pagastā- 23.08.2012., plkst.9.00;

6.      Kaplavas pagasta pārvaldē, Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pagastā – 20.08.2012., plkst.14.00;

7.      Kombuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pagastā – 21.08.2012., plkst.11.00;

8.      Krāslavas pagasta pārvaldē, Ezerkalnā, Krāslavas pagastā – 20.08.2012., plkst.16.00;

9.      Piedrujas pagasta pārvaldē, Piedrujā, Piedrujas pagastā – 22.08.2012., plkst.9.30;

10.  Robežnieku pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 6, Robežniekos, Robežnieku pagastā – 22.08.2012., plkst.14.30;

11.  Skaistas pagasta pārvaldē, Miera ielā 17, Skaistā, Skaistas pagastā – 23.08.2012., plkst.11.00;

12.  Ūdrīšu pagasta pārvaldē, Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pagastā – 21.08.2012., plkst.13.00.

 

Ar dokumentiem sabiedriskās apspriešanas laikā varēs iepazīsties Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), pagastu pārvalžu ēkās to darba laikā, kā arī pašvaldības mājaslapā internetā :

 

Krāslavas novada teritorijas plānojums 1. redakcija.zip

 

Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 03.09.2012., tos adresējot Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601, kā arī katrā pagasta pārvaldē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Krāslavas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059/034 „Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu” ietvaros.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook