PAZIŅOJUMS

Noslēgusies „Krāslavas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019- 2025. gadam 1. redakcijas” publiskā apspriešana, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

Krāslavas novada dome informē, ka ir noslēgusies Krāslavas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana, kas norisinājās laika posmā no šī gada 3. aprīļa līdz 3. maijam (ieskaitot), t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes.

 

Atbilstoši Krāslavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmumam ”Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 4., #10) tika uzsākta Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Krāslavas novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2019. gada 3. aprīļa līdz 3. maijam.

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, tālrunis: 656 20032, e-pasts: attistiba@kraslava.lv.

Apspriešanas laikā interesenti varēja iepazīties ar Attīstības programmas projekta materiāliem:

  • Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā https://kraslava.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba;
  • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 3. kabinetā (dokuments pieejams arī papīra formā);
  • Krāslavas novada bibliotēkās (elektroniski);
  • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) geolatvija.lv.

 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1. redakciju varēja iesniegt līdz 2019.gada 3. maijam, izmantojot piedāvāto anketu vai iesniedzot iesniegumu brīvā formā:

  • Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslava, 3.kabinetā (pasta adrese: Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslava, LV 5601, e-pasts dome@kraslava.lv);
  • tuvākajā pagasta pārvaldē;
  • ievietojot valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

 

Saņemtie priekšlikumi apkopoti 1.tabulā:

 

 

Nr. p.k.

 

Iebilduma/ priekšlikuma

iesniedzējs

 

Iesniegtā iebilduma/ priekšlikuma būtība

 

Ņemts vērā/ nav  ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts vērā

1.

J   Jevgēnijs Žuks,    D    DU students

Priekšlikums – projekta ideja:

 

Nepieciešams īstenot projektu par piemiņu slavenajam tēlniekam Naumam Āronsonam, piemēram, izveidojot skvēru bijušās Sporta skolas vietā.

Ņemts vērā jau esošajā redakcijā, iekļaujot Rīcības plānā sekojošu ierakstu: “U 1.3.3. Veikt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un infrastruktūras pielāgošanu” aktivitāte “Sekmēt izcilāko novadnieku piemiņas pasākumu organizēšanu, piemiņas vietu izveidi (piemēram, gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba, tēlnieka Nauma Aronsona parks utt.).”

Minētā ideja tika iekļauta arī iedzīvotāju aptaujā un tika atzīmēta kā tāda, kas varētu tikt īstenota, piesaistot papildu finansējumu.

Investīciju plānā priekšlikums nav iekļauts, jo nav informācijas par iespējamo finansējuma apjomu un avotiem

  • 1.tabula Iesniegtie iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu

 

Sabiedriskā apspriedes sanāksme notika Krāslavas novada domes zālē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 2019. gada 17. aprīlī plkst. 15.00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē dokumenta izstrādes vadītāja, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe sniedza klātesošajiem prezentāciju par Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes gaitu, iepazīstināja ar tajā ietvertajām sadaļām – Pašreizējās situācijas aprakstu, Stratēģisko daļu, Rīcību un Investīciju plānu, programmas Īstenošanas un uzraudzības kārtību, papildus informējot, ka sadaļa par Sabiedrības iesaistes pasākumiem tiks pabeigta pēc publiskās apspriešanas gaitā izteiktajiem priekšlikumiem.

 

Sanāksmē piedalījās tikai darba grupu locekļi, kas pārrunāja attīstības programmas izstrādes nianses un nepieciešamos uzlabojumus, kas nemaina dokumenta saturu. Neviens sabiedrības pārstāvis nebija ieradies.

 

Pārskats par sabiedrisko apspriešanu publicējams pašvaldības mājas lapas kraslava.lv sadaļā https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma “Attīstības programma 2019-2025”, kā arī sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” https://kraslava.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba.

 

Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe

 

Pielikums: Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentācija

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook