Paziņojums par derīgā izrakteņa – sapropeļa ieguvi Bižas ezerā, Andrupenes pagastā, Krāslavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā (16.08.2021.)

Paredzētā darbība: derīgā izrakteņa – sapropeļa ieguve Bižas ezerā, Andrupenes pagastā, Krāslavas novadā

Paredzētā darbības vieta: Krāslavas novads, Andrupenes pagasts, Bižas ezers. Paredzēto darbību plānots veikt Bižas ezerā (kad. Nr. 6042 003 0142 un ezeram pieguļošajās zemes vienībās ar kad. apz. 6042 003 0018 un 6042 003 0017)

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA "Ainava GG" (reģ. nr. 41503063244, "Rītausmas", Kromaniški, Svariņu pagasts, Krāslavas novads, LV-5698, tālr. 29 440 446)

Ziņojuma izstrādātāja: SIA "Ainava GG" (reģ. nr. 41503063244, "Rītausmas", Kromaniški, Svariņu pagasts, Krāslavas novads, LV-5698, tālr. 29 440 446)

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 11. janvārī ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02/2 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu derīgā izrakteņa - sapropeļa ieguvei Krāslavas novada Andrupenes pagastā, Bižas ezerā. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laiks no 2019.gada 15. februāra līdz 8. martam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2021. gada 22. jūnija līdz 24. jūlijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 5. līdz 9. jūlijam.

Derīgā izrakteņa – sapropeļa ieguve Bižas ezerā, Andrupenes pagastā, Krāslavas novadā uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālā redakcija sagatavota un iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 16. augustā.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties:

1) Tīmekļa vietnē: http://bit.ly/bizasezers

2) Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības tīmekļa vietnē – www.dagda.lv

3) Krāslavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē – www.kraslava.lv

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook