Paziņojums par iedzīvotāju līdzdalības iespējām Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes procesā

Saskaņā ar Krāslavas novada domes šī gada 22. februāra lēmumu Nr.4, 5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025. izstrādes uzsākšanu”, tiek uzsākts darbs pie jauna plānošanas dokumenta izstrādes, iezīmējot svarīgākos turpmāk veicamos darbus novada attīstībai.

-

Iedzīvotāji tiek laipni aicināti piedalīties  attīstības programmas izstrādē, piedāvājot savas idejas un priekšlikumus par to, kā uzlabot dzīvi gan Krāslavas novadā kopumā, gan konkrēti savā apdzīvotajā vietā:

-   iesniedzot argumentētus priekšlikumus līdz šī gada 30.aprīlim (ieteicamā veidlapa atrodama http://kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ );

-       piesakoties kādai no nozaru darba grupām līdz šī gada 30.aprīlim (ieteicamā veidlapa atrodama http://kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/);

-       piedaloties iedzīvotāju aptaujā (plānota šī gada maijā);

-       piedaloties programmas publiskajā apspriešanā (plānota šī gada nogalē).


Attīstības programmas izstrādi plānots pabeigt līdz 2019.gada aprīlim. Šobrīd spēkā esošā programma atrodama
http://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma/.

 

Jautājumu gadījumā lūgums griezties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslava); par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, mob.tālr.: 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv.

 

Cerot uz aktīvu līdzdalību,

Krāslavas novada Attīstības nodaļa

 

Pielikumi:

Ieteicamā veidlapa priekšlikumu iesniegšanai

Ieteicamā veidlapa dalībai nozaru darba grupā

Lēmums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook