Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoļu komisija informē, ka 2022.gada 9.septembrī ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma Dārzu ielā 1, Izvaltā, Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā ar kadastra numuru 60640043018, kas sastāv no zemes gabala daļas (kadastra apzīmējums 60640043018) ar platību 0.05 ha un nereģistrētas būves ar platību 136.8m2  nomas tiesību izsole.

Nomas tiesības mutiskā izsolē uz minēto nekustamo īpašumu uz 5 gadiem ir piešķirtas Modrim Japiņam

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook