Paziņojums par izsoli

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.72, Aronsona ielā 14, Krāslavā, Krāslavas novadā, ar kopējo platību 68.6 mun pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 6477/505747 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 6001 900 0611).

Nekustamā īpašuma tirgus vērtība – EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 330,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 25.oktobra, plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2022.gada 25.oktobrī, plkst. 11:00. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.   

Tālrunis uzziņām 65681752; 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook