Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē SIA MERIDIAN KOKS, juridiskā adrese Krāslavas nov., Krāslavas pag., Ezerkalns, "Ezerkalns 3" - 10, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "Miks Dilers", Saksoni, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., kadastra numurs 6096 003 0084, iereģistrēts Daugavpils tiesas Ūdrīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000489005.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 60960030084), ar kopējo platību 1,5 ha, un četrām būvēm (60960030084001; 002; 003;004).

Piedzinējs: SIA AM finances, jur. adrese: Augšdaugavas nov., Naujenes pag., Vecstropi, 18. novembra iela 414.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 16000,00EUR. Izsoles solis: 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2022. gada 6. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 1600,00 EUR, ZTI L. Solovjovas, reģ.Nr. 08046611453, depozīta kontā Nr. LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Vēršam uzmanību, ka uz Nekustamā īpašuma ir uzlikta aresta atzīme saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 361. pantu, taču informējam, ka pēc Nekustamā īpašuma pārdošanas izsolē tiks lūgts dzēst šo aresta atzīmi.

Izsoles sākuma datums un laiks - 2022. gada 17. augusts plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2022. gada 16. septembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Lilija Solovjova
Zvērināta tiesu izpildītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook