Paziņojums par zemes izsoli

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6084 003 0342, 2.9 ha platībā Krāslavas novada Piedrujas pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā, 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022.gada 22.septembra, plkst. 17.00. darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2022.gada 23.septembrī, plkst.10.30 Krāslavas novada pašvaldības ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Tālrunis uzziņām 65681752, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook