Plāno Krāslavas novadu!

Krāslavas novada dome un SIA „Reģionālie projekti” aicina iedzīvotājus piedalīties Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam un Vides pārskata papildinātās redakcijas

publiskajā apspriešanā no 2012. gada 19. novembra līdz 10. decembrim, komentējot dokumentus un rakstveidā iesniedzot priekšlikumus.

Teritorijas plānojums nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei un ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām personām.

Ar dokumentiem iespējams iepazīties novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), pašvaldības mājaslapā www.kraslava.lv

 

Pielikumi:

I Paskaidrojuma raksts

II Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

III Grafiskā daļa

IV Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

V Vides pārskats

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook