Projekta “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana Krāslavas novada izglītības iestādēs 2021./2022. m. g. 1. semestrī

Ar 2021./2022. mācību gadu sākās projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” trešais periods. Šī projekta trešajā periodā iesaistījās septiņas Krāslavas novada izglītības iestādes-Krāslavas ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Dagdas vidusskola, Robežnieku pamatskola, Indras pamatskola, Priežmalas pamatskola un Andrupenes pamatskola. Dažas skolas darbību projektā uzsāka oktobrī, bet dažas tikai novembrī. Taču neskatoties uz to, projekta īstenošana izglītības iestādēs notiek diezgan aktīvi.

Krāslavas ģimnāzija,projekta ietvaros,ne tikaiveiksmīgi īstenoja pētniecības, talantu, laborantu programmas, vadīja mācīšanās grupas, interešu izglītības nodarbības un izmantoja pedagogu palīgu palīdzību, bet arī piedalījās kursos. Lūk, ko par to visu saka skolas projekta koordinatore un direktora vietniece audzināšanas jomā Ilga Stikute:

“Lepojos ar savas skolas, Krāslavas ģimnāzijas,  skolotājiem – atbildīgiem, mērķtiecīgiem, sirsnīgiem, saprotošiem, izdomas bagātiem, atbalstošiem, neatlaidīgiem,  atsaucīgiem, atvērtiem jaunām idejām…Šo uzskaitījumu var turpināt vēl un vēl, jo, cik vien pozitīvu lietu ir pasaulē, tās visas viņiem piemīt. Un tas nav vispārīgi, bet katram iepriekš teiktajam vārdam ir pamatojums un pierādījums.

Mūsdienās ir ļoti svarīgi neiestigt jau esošajās zināšanās, bet nemitīgi turpināt sevi pilnveidot, un tāpēc skolotāja lielākais izaicinājums ir palīdzēt katram skolēnam atrast atbilstošo piedāvājumu -  izstrādāt elastīgas un kvalitatīvas izglītības programmas, kas operatīvi reaģē uz izmaiņām darba tirgū, pilnveidot bērnu prasmi pašvadītās mācīšanās procesā, līdz ar to būt konkurētspējīgiem darba tirgū, kā arī izvēlēties darba metodes un formas, kas skolēniem savu darba dienu ļauj pavadīt jēgpilni un interesanti. Tāpēc, lai arī cik dīvaini tas skan, bet skolotājiem ir daudz jāmācas. Un tas notiek gan pastāvīgi, gan visiem kopā,  regulāri un ļoti daudz.

Šī mācību gada viens no skolas uzdevumiem ir jēgpilnas lasītprasmes attīstība, tāpēc laika posmā no 2021.gada 2.jūnija līdz 7. decembrim Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) ietvaros astoņpadsmit mūsu skolotāji apguva programmu VIMALA (vienaudžu mācīšanās lasītprasmju attīstībai), kursa ietvaros vasarā pedagogi apguva metodiku un teorētiskās zināšanas, bet no septembra līdz decembrim skolā tika veikta skolēnu lasītprasmes testēšana, rezultātu analīze un rezultātu apkopojums. VIMALA metodoloģijas pamatā ir kooperatīvā mācīšanās, kas virzīta uz vienaudžu savstarpējo sadarbību. Tā ietver vairākus komponentus skolēnu lasītprasmes veicināšanai ne vien dzimtās valodas stundās, bet visos mācību priekšmetos – lasīšana pārī, atstāstīšana, rezumēšana un prognožu izteikšanu. Jāpiebilst, ka līdz šim Latvijā šī programma bija īstenota vien astoņās skolās, tagad – vēl septiņās, un mēs esam starp tām. Lūk, dažu skolotāju atsauksmes:

“Projekts VIMALA deva iespēju skolēniem mācīties lasīt nevis uz ātrumu, bet lasīt jēgpilni, iedziļināties saturā un lasīt pareizi. Skolēni saprata, ka svarīga ir lasīšanas kvalitāte ikvienā priekšmetā un teksta būtības saprašana, kā arī attīstīta tolerance, cieņa citam pret citu”(Ļ.Koževņikova, fizikas, dabaszinību, inženierzinību skolotāja)

“Skolēni novērtēja savu lasītprasmi. Daudzi saprata, ka lasa lēni  un "kaut kas ar to jādara, lai lasītu labāk...” un nonāca pie atziņas, ka lasītprasmi var pilnveidot trenējoties. Biju gandarīta, ka es kā skolotāja varu uzticēt trenera lomu skolēnam un tas nes pozitīvu rezultātu”(V.Konceviča, sociālo zinību skolotāja)

“Visas VIMALAS piedāvātās aktivitātes motivē skolēnus  lasīt ar izpratni. Skolēniem ļoti patīk lasīt pārī, jo jāiejūtas skolotāja lomā. Patīk arī prognozēt, jo var fantazēt.”(J.Samsanoviča, sākumskolas skolotāja)

Kā arī skolēniem ir savs vērtējums par notikušo:

“Kopumā, šī aktivitāte man ļoti patika. Palīdzēja novērtēt savas lasīšanas spējas un labāk sadarboties ar klasesbiedriem. Kā arī mācīties uz kļūdām, kuru, kā izrādījās,  bija pietiekami daudz lasīšanas laikā”(Samanta, 8.kl.)

“Šo nodarbi uzskatu kā labu prāta un lasīšanas treniņu, iespēju labāk iepazīties/ satuvināties ar kādu no klasesbiedriem.”(Justīne, 8.kl)

“Uzskatu, ka tā ir laba, klasi vienojoša aktivitāte, kas ļauj iejusties gan trenera lomā, gan uzdevumu veicēja lomā, mācīties sekot līdzi un novērtēt pārinieka paveikto.”(Emīls, 8.kl.)”

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, projekta ietvaros, darbojās vairāki pedagogu palīgi, dažādās klašu grupās notika dabas pētnieku, zinātnes skolas, neparastās matemātikas, robotikas nodarbības. Skolēni padziļināja savas zināšanas ķīmijā, fizikā, matemātikā, datorikā, programmēšanā, dabaszinībās, latviešu valodā un literatūrā. Nodarbības notika gan klātienē, gan, attiecīgi projekta nosacījumiem, attālināti.

Robežnieku pamatskola projektā  8.3.2.2.  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" piedalās jau trešo gadu. Saskaņā ar projekta noteikumiem, šogad izglītības iestāde pievērsa uzmanību matemātikas, dabaszinības stundām un talantīgo skolēnu gatavošanai olimpiādēm.

Projektā tika iesaistīti 1. - 9.klašu skolēni. Skolēni savas klases grupā saņem papildus konsultācijas priekšmetos par vāji apgūtām tēmām. Krievu valodas skolotāja sniedza padziļinātas zināšanas, gatavojot skolēnus novada olimpiādei.

Atbalstu 1.semestrī saņēma 45 skolēni.

Izvērtējot paveikto darbu var secināt - ja skolēns apmeklē papildus konsultācijas pirms pārbaudes darba, uzlabojas sasniedzamais rezultāts. 1.semestrī vairākiem skolēniem mācību sasniegumi ir paaugstinājušies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

Priežmalas pamatskolā projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” skolā notiek šādi atbalsta pasākumi:

  • Pedagogu palīgi – mācību laikā tiek nodrošināta individuāla palīdzība 1.- 6. klašu skolēniem, lai veiksmīgi tiktu sasniegti matemātikas un dabaszinību mācību stundās izvirzītie mērķi
  • Mācīšanās grupas – 5. - 9.klašu skolēni nostiprina apgūto mācību saturu un pilnveido zināšanas, kā arī tiek sniegts atbalsts tām skolēnu grupām, kurām Covid-19 apstākļos izveidojās “mācību robi”.
  • Pētniecības programma – tiek organizēti izziņas pārgājieni un radošie eksperimenti, lai veiksmīgāk iepazītu apkārtējo dabu, procesus dabā, kas ļauj paaugstināt skolēnu zināšanu līmeni un motivāciju.
  • Interešu izglītība – “Programmēšanas un robotikas pulciņš”, kurā regulārās iknedēļas nodarbībās 4.-6. klašu skolēni tiek iepazīstināti ar programmēšanas, robotu projektēšanas pamatiem.

Andrupenes pamatskola projektā ir iesaistījusies kopš tā sākuma. Trešajā projekta īstenošanas periodā un šajā mācību gadā skolā notiek matemātikas un dabaszinību pulciņa nodarbības 1. – 4. klašu skolēniem, mācīšanās grupu nodarbības atbalstam STEM un vides mācību priekšmetu jomā 5. – 9. klašu skolēniem, mācīšanās grupu nodarbības atbalstam multidisciplinārā mācību priekšmetujomā 5. – 9. klašu skolēniem, dabaszinību un matemātikas pulciņu nodarbības 3. – 6. klašu skolēniem, pulciņa “Saulesgrieži” nodarbības 1.– 4. klašu skolēniem. 1. semestrī, notiekot attālinātajam mācību procesam, skola iesaistīja projektā arī pedagogu palīgus.

Indras pamatskolā,projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros, tika nodrošināts pedagogu palīgs sākumskolas klasēm latviešu valodā. Tas ļāva individuāli vērst lielāku uzmanību skolēniem, kuriem ir ļoti vājas lasīšanas prasmes, tā kā iepriekšējos mācību gados attālināto mācību laiks sākumskolas audzēkņiem bija īpaši sarežģīts.

Dagdas vidusskolā darbojas talantu programma. Ķīmija.

Individuālās nodarbībās STEM priekšmetos (fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības un matemātika) Dagdas vidusskolas skolēni tiek iesaistīti vairākus gadus.

Nodarbībās pētām, praktiski darbojamies, iepazīstam pasauli ar eksperimentu palīdzību, meklējam un atrodam kopsakarības. Mēģinām kopā rast atbildes uz daudziem “Kāpēc?”. Mērķis ir padziļināta zināšanu, prasmju apguve, kas notiek papildus ķīmijas mācību stundās apgūtajam. STEM nodarbības - tā ir iespēja aktīvi darboties, izzināt pasauli pašam, veidot spriedumus, izteikt secinājumus. Visa kopīgā darbošanās attīsta zinātkāri, veido ciešākas savstarpējās attiecības un iespējas darboties komandā.

Šajā mācību gadā STEM nodarbībās piedalīties aicināti 8.-12. klašu skolēni, kuri vēlas padziļināt zināšanas ķīmijā. Nodarbības notiek  vienu reizi nedēļā klātienē vai arī attālināti ZOOM platformā.

2021./2022. mācību gada I semestrī lielāks uzsvars tiek vērsts uz dažāda veida uzdevumiem, kas daudzreiz sagādā grūtības lielai daļai izglītojamo. Nodarbību laikā tiek risināti, analizēti dažāda veida jēgpilni uzdevumi. Uzdevumu teksts ir saistīts ne tikai ar aprēķiniem, bet arī ietverta informācija par ikdienu (cilvēka veselība, lauksaimniecība, rūpniecība, pārtika, vide un tās piesārņojums un cits). Uzdevumā ietvertā informācija sniedz papildus zināšanas dažādās jomās.

Fizika, ķīmija, matemātika un bioloģija apraksta apkārtējās dabas likumus. Zināšanas par šīs jomas priekšmetiem būtiski atvieglo mūsu ikdienu, un patiesībā ikviens tās pielieto ikdienā, pat ja pirmajā mirklī to neapzinās. Tāpēc zināšanas par STEM ir mūsu palīgs ikdienā. Piemēram, kā mājas apstākļos izgatavot sveci, ziepes, mākslīgo sniegu, glazūru piparkūkām un citas jaukas lietas, kuras var pielietot ikdienā. Un te skolēns atrod atbildi uz jautājumu: “Kur es pielietošu iegūtās zināšanas ķīmijā?”

Ķīmijas skolotāja Ausma Grizāne

Interešu izglītība. Datorikas pulciņš pirmo klašu skolēniem.

Kā lai ieslēdz datoru, kā to izslēgt, kur lai burtus atrodam, garumzīmes, cipari, pat punktiņi ir pazuduši? Tas ir tikai sākums, ko pirmklasnieki apgūst datorikas nodarbībās. Un paša sūtīta vēstule klases audzinātājai e-klases pastā ir tāds neviltots prieks skolēnu acīs. Priekšā mūs gaida jauni atklājumi, kuros skolēni tiks ievadīti - gan e-klases apgūšana, gan Microsoft Word pamati, gan pieslēgšanās tiešsaistes nodarbībām, gan datora apgūšana, izmantojot spēli. Skolēnus sagaida aizraujošas un izglītojošas nodarbības, kas liks pamatus datora apguvei.

Datorikas pulciņa skolotāja Ieva Stikute

Pedagogu palīgs/otrais pedagogs

2021./2022. m. g. projektā kā otrais pedagogs sāku strādāt no 1. novembra.   Šajā semestrī  lielākoties varēju strādāt klātienē, palīdzot skolēniem pārvarēt mācīšanās grūtības un skolotājiem veikt mācību pienākumus.

Kā zināms, otrais pedagogs sniedz būtisku atbalstu skolotājiem, sākumskolas un pamatskolas (5.-6. kl.) vecuma bērniem, veicot pienākumus, sākot no klases sagatavošanas līdz bērna personiskās un sociālās attīstības uzraudzībai. Otrais pedagogs palīdz un atbalsta skolotāju, uzņemoties pienākumus, kas palīdz atbrīvot laiku pārējo skolēnu mācīšanai.

Savus pienākumus veicu skolā mācību stundu laikā. Kopā ar audzēkņiem uzmanīgi sekojām uzdevumu norādēm. Skolēniem uzdevumu nosacījumus  atkārtoju un paskaidroju tik ilgi, cik tas nepieciešams. Mēs veicām darbus ar tekstu un izmantojām vārdnīcas, kā arī risinājām teksta uzdevumus matemātikā.

Šajā semestrī  vadīju attālināti stundas 3.a klases skolēnam, paskaidrojot nesaprotamo vielu, atbilstoši viņa zināšanu līmenim. Datorklasē kopā ar skolotāju palīdzēju 3.a klases audzēkņiem gatavoties diagnosticējošajiem darbiem matemātikā. Individuāli strādāju ar pirmo klašu skolēniem, attīstot viņu lasītprasmi un apgūstot rēķināšanas pamatprincipus.

Pateicos Dagdas vidusskolas administrācijai par iespēju strādāt kā otrajam pedagogam.  Ceru, ka mana palīdzība skolēniem un skolotājiem būs nepieciešama arī turpmāk.

Skolotāja Ilona Antonova

Projekts patiešām dod iespēju palīdzēt skolēniem apgūt gan pamatprasmes, gan attīstīt talantus un padziļināti iemācīties kaut ko jaunu.

Informāciju apkopoja projekta koordinatore Krāslavas novadā

Regīna Pauliņa, sadarbībā ar skolu koordinatoriem

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook